Договір публічної оферти

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВДАЛЬНІСТЮ «ДЕСТА», в особі директора Чемодакова Дмитра Олександровича, який діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому «Ліцензіар», будь-якій юридичній особі або фізичній особі-підприємцю або фізичній особі, іменованій надалі «Ліцензіат», укласти договір про надання примірника комп’ютерної програми “Ідеальний Варіант: Управдом +“/Чат-бот.

Ця оферта є публічним договором згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України.

Здійснюючи оплату за ліцензію на Чат-бот, Ліцензіат висловлює повне і безумовне прийняття всіх умов цього договору, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України (акцепт оферти)

1. Предмет договору

1.1. Ліцензіар передає, а Ліцензіат приймає примірник комп’ютерної програми “Ідеальний Варіант: Управдом +“/Чат-бот (далі по тексту – «Чат-бот»), та невиключну ліцензію на право користування Чат-ботом (далі – «Ліцензія») відповідно до її призначення згідно умов та обмежень, встановлених цим договором оферти (далі – «Договір»).

1.2. Специфікація Чат-боту та вартість Ліцензії наведені у Таблиці 1.1., яка є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. База даних Чат-боту встановлюється на хостингу, наданому Ліцензіатом та є предметом відповідальності Ліцензіата.

1.4. Ліцензіат є власником даних що створюються/розміщуються/обробляються за допомогою Чат-боту під час його використання.

2. Вартість Ліцензії та порядок оплати

2.1. Вартість Ліцензії на Чат-бот встановлюється Ліцензіаром в національній валюті України, описується в Таблиці 1.1. та вказується в рахунку.

2.2. Оплата по Договору відбувається шляхом 100% передплати безготівковим перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара протягом 5-ти робочих днів з дати рахунку.

2.3. Рахунки, акти прийому-передачі та інші бухгалтерські документи за цим договором направляються в сервіс обміну електронними документами «Мій Арт‑Офіс» в електронній формі з накладанням ЕЦП (Електронний цифровий підпис) або оригінали документів надсилаються поштою за адресою вказаною Ліцензіатом за його запитом.

3. Порядок прийому-передачі Чат-боту

3.1. Ліцензіар постачає Чат-бот шляхом розміщення вихідного коду та бази даних Чат-боту на хостингу Ліцензіата протягом 10-ти робочих днів з дати оплати рахунку.

3.2. За фактом поставки Чат-боту Сторони підписують Акт прийому-передачі Чат-бота.

3.3. Право на користування Чат-ботом виникає з дати підписання Акту прийому-передачі Ліцензії.

4. Права і обов’язки сторін

4.1. Ліцензіат має право:

4.1.1. На користування Чат-ботом згідно його функціональності.

4.1.2. На безкоштовну консультаційну підтримку щодо користування Чат-ботом з боку Ліцензіара протягом 1 (одного) місяця з дати акту прийому-передачі Чат-боту. Робочі години технічної підтримки: з 9:00 до 18:00, з понеділка по п’ятницю.

4.2. Ліцензіат зобов’язується:

4.2.1. Своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за ліцензію.

4.2.2. Забезпечити належний хостинг для бази даних Чат-боту та підтримувати його в робочому стані.

4.2.3. Самостійно пройти реєстрацію в LiqPay та надати Ліцензіару приватний та публічний ключі, а також самостійно додати Чат-бот як канал продажу в кабінеті LiqPay.

4.2.4. Самостійно зареєструвати Чат-бот в @BotFather за наданою Ліцензіаром інструкцією або на свій розсуд.

4.2.5.Строго дотримуватися законодавства України та норм міжнародного права щодо інформації, її передачі та захисту.

4.3. Ліцензіар має право:

4.3.1. Вимагати від Ліцензіата усунення будь-яких порушень, умов цього Договору та прав Ліцензіара.

4.3.2. Повністю або частково призупинити дію Ліцензії у разі порушення Ліцензіатом умов цього договору, а також чинного законодавства України.

4.3.3. В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, в тому числі – змінювати вартість Ліцензії. В такому випадку оферта в новій редакції набирає чинності з моменту публікації таких змін на сайті.

4.4. Ліцензіар зобов’язаний:

4.4.1. Надати Ліцензію на Чат-бот у строки та на умовах, визначених цим Договором.

4.4.2. Надавати Ліцензіату технічні консультації, технічну допомогу, виправлення помилок щодо роботи Чат-боту через письмову заявку електронною поштою або в месенджері Telegram безкоштовно на протязі одного місяця з моменту підписання акту прийому-передачі.

4.4.3. Зберігати конфіденційність інформації Ліцензіата, отриманої при зверненні, при оформленні замовлення, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти або месенджерів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5. Відповідальність сторін Ліцензіара та контрагентів

5.1. Відповідальність сторін визначається цим договором і чинним законодавством України.

5.2. Ліцензіар, надаючи Ліцензію за цим договором, не несе відповідальність за управління та обслуговування комп’ютерного та мережевого обладнання або засоби обробки даних Ліцензіата та його контрагентів. Відповідно, Ліцензіар не несе відповідальність за результати використання або невикористання такого обладнання Ліцензіата.

5.3. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Ліцензіату або третім особам в результаті дій або бездіяльності Ліцензіата. В тому числі, але не обмежуючись, за шкоду, яка є наслідком тимчасової, часткової або повної непрацездатності відповідного обладнання Ліцензіата та його контрагентів; коректної або некоректної роботи іншого програмного забезпечення, яке працює на обладнанні Ліцензіата; поширення чи непоширення інформації з використанням обладнання; порушення в результаті дій або бездіяльності Ліцензіата, яке призвело до порушень прав третіх осіб, в тому числі інтелектуальної власності, втрата доходу, очікуваного прибутку, економії, ділової активності, репутації тощо.

5.4. Ліцензіар не несе відповідальність за позовами третіх осіб до Ліцензіата за невиконання або неналежне виконання Ліцензіатом своїх зобов’язань перед такими особами по наданню послуг або продажу товарів, які частково або повністю виявляються або надаються Ліцензіатом за допомогою Послуг Ліцензіара.

6. Порядок розгляду претензій і суперечок

6.1. Претензії Ліцензіата щодо виконаних зобов’язань згідно цього Договору приймаються і розглядаються Ліцензіаром в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. При недосягненні згоди між сторонами в порядку досудового врегулювання спорів, наявний спір підлягає розгляду в суді відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажор

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які сторони не могли заздалегідь знати, чи не могли їх передбачити.

7.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин негайно сповіщає про це іншу сторону.

7.3. Виконання цього договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше двох місяців, то цей договір вважається розірваним.

8. Прикінцеві положення

8.1. Цей договір вступає в силу з моменту надходження грошових коштів на рахунок Ліцензіара і діє до повного виконання зобов’язань.

8.2. Акцептом даної Оферти Ліцензіат підтверджує:

• що Ліцензіар повідомив, а Ліцензіат ознайомився зі своїми правами та обов’язками в сфері захисту персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI

• що шляхом вільного і жодним чином необмеженого волевиявлення, надання згоди Ліцензіару на обробку своїх персональних даних в базі персональних даних Ліцензіара «Контрагенти», добровільно наданих при реєстрації Ліцензіата, відповідно до мети їх обробки, в тому числі передачу персональних даних Ліцензіаром третім особам.

9. Реквізити Ліцензіара

ТОВ «Деста»
68001, Україна, Одеська область, м Чорноморськ,
вул. Хантадзе, 23.
Р/р UA723510050000026002878825986
В АТ «УКРСИББАНК»
Код ЄДРПОУ – 32429410
Тел: +38 048 735-29-92, +38 063 735-29-92

Таблиця 1.1.

Назва/ Опис

Вартість, грн

КП “Ідеальний Варіант: Управдом +“/Чат-бот. Базова версія

– Можливість 24/7 отримання інформації по заборгованості у розрізі послуг (прототип квитанції).

– Можливість 24/7 оплати через платіжну систему LiqPay. В результаті оплати користувач бачитиме інформацію про успішність оплати і зміну поточного боргу.

– Інтеграція з Управдом+ по боргам і контролю оплат.

– Інформування зареєстрованих в чат-боті користувачів про нарахування і борги раз на місяць після проведення нарахувань в Управдом+.

– Базова версія передбачає можливість реєстрації на один номер телефону один особовий рахунок

20000

Модуль «Мультиреєстрація»

– передбачає можливість реєстрації на один номер телефону декількох особових рахунків

В розробці

Модуль «Менеджер Чат-боту»

– можливість прийому заявок від користувачів Чат-боту

– розсилка новин

– отримання статистики поведінки користувачів Чат-боту

В розробці