Договір публічної оферти

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) юридичної особи ТОВ «Деста», що іменується в подальшому «Виконавець», будь-якій юридичній особі або фізичній особі-підприємцю або фізичній особі, іменованій надалі «Замовник», укласти договір на надання доступу до програмного продукту “Ідеальний Варіант: Управдом + “(далі по тексту – Послуги).

Ця оферта є публічним договором згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України.

Здійснюючи оплату послуг Виконавця, передбачених цим договором та зазначених на сайті https://upravdom.plus/, Замовник висловлює повне і безумовне прийняття всіх умов цього договору, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України (акцепт оферти).

1. Предмет договору

1.1. Виконавець надає Замовнику невиключне право користування програмним продуктом “Ідеальний Варіант: Управдом +” (далі – Програма) та технічні консультації користувача по роботі в Програмі на обладнанні Замовника.

1.2. Функціональність програми вказана на сайті https://upravdom.plus/ (далі по тексту – сайт).

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію, консультації та технічну допомогу щодо роботи Програми в рамках дії цього договору.

2.1.2. На власний розсуд використовувати власне обладнання, розміщуючи на ньому інформацію, яка не суперечить вимогам чинного законодавства України.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату послуг.

2.2.2. Строго дотримуватися законодавства України та норм міжнародного права щодо інформації, її передачі та захисту.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Повністю або частково зупинити надання Послуг у разі порушення Замовником умов цього договору, а також чинного законодавства України.

2.3.2. В односторонньому порядку вносити зміни до цього договору, в тому числі, але не обмежуючись – змінювати вартість надання послуг. В такому випадку оферта в новій редакції набирає чинності з моменту публікації таких змін на сайті.

2.4. Виконавець зобов’язаний:

2.4.1. Надавати послуги Замовнику належним чином.

2.4.2. Надавати Замовнику консультації, технічну допомогу щодо роботи програмного продукту “Ідеальний Варіант: Управдом +” в рамках дії цього договору.

2.4.3. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої при реєстрації, при оформленні замовлення, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.4.4. Опублікувати на сайті Виконавця офіційні повідомлення, щодо обслуговування Замовників, зміни тарифів на оплату, змін цього договору.

3. Вартість Послуг та порядок оплати

3.1. Вартість Послуг встановлюється Виконавцем в національній валюті України та вказується в рахунку.

3.2. Оплата рахунку проводиться Замовником, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 робочих днів з дати рахунку.

3.3. Рахунки, акти прийому-передачі наданих послуг та інші бухгалтерські документи за цим договором направляються на адресу електронної пошти Замовника, вручаються Замовникові в офісі Виконавця або надсилаються поштою за адресою вказаною Замовником за його запитом.

3.4. Замовник, прийняттям умов цього договору (акцепт оферти), дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг в рамках цього договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність сторін визначається цим договором і чинним законодавством України.

4.2. Виконавець, надаючи Послуги за цим договором, не несе відповідальність за управління та обслуговування комп’ютерного та мережевого обладнання Замовника та / або засоби обробки даних. Відповідно, Виконавець не несе відповідальність за результати використання або невикористання такого обладнання Замовником.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам в результаті дій або бездіяльності Замовника. В тому числі, але не обмежуючись, за шкоду, яка є наслідком тимчасової, часткової або повної непрацездатності відповідного обладнання Замовника; коректної або некоректної роботи іншого програмного забезпечення, яке працює на обладнанні Замовника; поширення чи непоширення інформації з використанням обладнання; порушення в результаті дій або бездіяльності Замовника, яке призвело до порушень прав третіх осіб, в тому числі інтелектуальної власності, втрата доходу, очікуваного прибутку, економії, ділової активності, репутації тощо.

4.4. Виконавець не несе відповідальність за позовами третіх осіб і / або Замовника за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань перед такими особами за надання послуг або продаж товарів, які частково або повністю виявляються або надаються Замовником за допомогою Послуг Виконавця.

5. Порядок розгляду претензій і суперечок

5.1. Претензії Замовника щодо наданих Послуг приймаються і розглядаються Виконавцем в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. При недосягненні згоди між сторонами в порядку досудового врегулювання спорів, наявний спір підлягає розгляду в суді відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажор

6.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які сторони не могли заздалегідь знати, чи не могли їх передбачити.

6.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин негайно сповіщає про це іншу сторону.

6.3. Виконання цього договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то цей договір вважається розірваним.

7. Прикінцеві положення

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту прийняття його умов Замовником (акцепту оферти), надходження грошових коштів на рахунок Виконавця і діє до закінчення оплаченого періоду.

7.2. Термін дії цього договору автоматично продовжується при подальшій оплаті Послуг на оплачений період Послуги.

7.3. Замовник має право відмовитися від Послуг Виконавця в односторонньому порядку, в будь-який час, про що письмово повідомляє Замовникові.

7.4. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку, з попередженням за 30 (тридцять) календарних днів, про що письмово повідомляє Замовникові.

7.5. У разі дострокового розірвання цього договору, Замовнику, за його заявою, проводиться повернення невикористаних коштів. Повернення коштів здійснюється тільки в безготівковій формі. Перерахування коштів, що повертають третій особі, в т.ч. на вимогу Замовника, не проводиться.

7.6. Акцептом даної Оферти Замовник підтверджує:

  • що Виконавець повідомив, а Замовник ознайомився зі своїми правами та обов’язками в сфері захисту персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI
  • шляхом вільного і жодним чином необмеженого волевиявлення, надання згоди Виконавцю на обробку своїх персональних даних в базі персональних даних Виконавця «Контрагенти», добровільно наданих при реєстрації Замовника, відповідно до мети їх обробки, в тому числі передачу персональних даних Виконавцем третім особам.

8. Реквізити Виконавця

ТОВ «Деста»
68001, Україна, Одеська область, м Чорноморськ,
вул. Хантадзе, 23.
Р/р UA723510050000026002878825986
В АТ «УкрСіббанк»
Код ЄДРПОУ – 32429410
Тел: +38 048 735-29-92, +38 063 735-29-92